Regulamin

Regulamin Konkursu na film krótkometrażowy organizowanego w ramach projektu Stop suszy!, realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.   Organizatorem konkursu „Jak Wy oszczędzacie wodę?” (Konkurs) jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP lub Wody Polskie)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa.

2.   Konkurs jest organizowany w ramach projektu Stop suszy!

3.   Konkurs rozpoczyna się dnia 18 września i trwa do 30 listopada 2019 r.

4.   Głosowanie on-line trwa do 15 grudnia 2019 r.

5.   Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 stycznia 2020 r.

§2. KONKURS

1.   PGW WP organizuje Konkurs na film krótkometrażowy skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół średnich.

2.   Tematyka Konkursu związana jest z promocją tzw. „dobrych praktyk” oszczędzania wody, zarówno tych znanych jak i nowatorskich.

3.   Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu krótkometrażowego, max. 1 min., który tematycznie będzie związany z praktykami oszczędzania wody
(krótka prezentacja pomysłu np. o oszczędzaniu wody, zbieraniu i wykorzystaniu deszczówki, małą retencję).

4.   Filmy konkursowe zostaną zamieszczone na stronie Konkursu, gdzie będzie można głosować na najlepsze prace (film z największą liczbą głosów otrzyma nagrodę publiczności).

5.   Celem Konkursu jest:

a)     upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania wody,

b)     zaangażowanie użytkowników wód na poziomie lokalnym w oszczędzanie wody,

c)      inspirowanie młodzieży do działań twórczych i proekologicznych,

d)     rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.   W Konkursie może brać udział młodzież ze szkół podstawowych i średnich w zespołach maksymalnie 5 osobowych (w skład zespołu mogą wchodzić
uczniowie tej samej klasy lub różnych klas jednej szkoły).

2.   Do Konkursu należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach.

3.   Film zgłoszony do Konkursu może zostać nakręcony przy pomocy telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego lub kamery.

4.   Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na   prezentowanie zgłoszonych prac na stronie internetowej
projektu www.stopsuszy.pl oraz profilu FB Organizatora.

5.   Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie Konkursu,
stronach internetowych Organizatora oraz na profilu FB PGW WP.

6.   Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby Konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7.   Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem.

8.   Każdy uczestnik może przesłać 1 film.

9.   Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

a)     długość filmu od 30 sek. do max. 1 min.

b)     format wmv, avi, mpeg2, mpeg4 lub mp4.

10.   Filmy powinny być dostarczone drogą elektroniczną na adres mailowy stopsuszy.konkurs@wide-vision.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

11.   Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie Konkursu www.konkurs-stopsuszy.wide-vision.pl TUTAJ

§4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1.   Filmy konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

2.   Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

a)     zgodność z tematem i celami Konkursu,

b)     atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,

c)      twórcze podejście do zagadnienia.

3.   Organizator przyzna 3 nagrody główne (za I, II, III miejsce) w każdej kategorii (szkoły   podstawowe oraz szkoły średnie) oraz nagrodę publiczności.

4.   Nagroda publiczności zostanie przyznana po zliczeniu głosów na stronie Konkursu.

5.   Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród i wyróżnień w przypadku małego zainteresowania Konkursem.

6.   Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

7.   Nagrodami w konkursie są:

A.  Nagroda publiczności – aparat fotograficzny typu polaroid + komplet klisz (dla każdego członka zespołu)
+ zestaw gadżetów Stop suszy! (torba, notes, ołówek, długopis, pendrive kropla, składana butelka)

B.  Nagrody Jury – szkoła podstawowa:

1.      Miejsce I – wyjazd do Hydropolis we Wrocławiu dla całej grupy oraz opiekuna (bilety, transport wyżywienie) + powerbank
+ zestaw gadżetów Stop suszy! (torba, notes, ołówek, długopis, pendrive kropla, składana butelka)

Termin wyjazdu zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą z założeniem, że odbędzie się  między 1 marca a 31 maja 2020r. Wyjazd nie może odbyć się w okresie ferii, przerwy świątecznej ani w dniach wolnych od zajęć szkolnych (soboty, niedziele i święta).

2.      Miejsce II – głośnik bluetooth do telefonu (dla każdego członka grupy ) + powerbank
+ zestaw gadżetów Stop suszy! (torba, notes, ołówek, długopis, pendrive kropla, składana butelka)

3.      Miejsce III – słuchawki (dla każdego członka grupy ) + powerbank + zestaw gadżetów Stop suszy! (torba, notes, ołówek, długopis, pendrive kropla, składana butelka)

C.  Nagroda Jury – szkoła ponadpodstawowa:

1.   Miejsce I – tablet 10” (dla każdego członka grupy ) + powerbank + zestaw gadżetów Stop suszy! (torba, notes, ołówek, długopis, pendrive kropla, składana butelka)

2.   Miejsce II – głośnik bluetooth do telefonu (dla każdego członka grupy ) + powerbank + zestaw gadżetów Stop suszy! (torba, notes, ołówek, długopis, pendrive kropla, składana butelka)

3.   Miejsce III – słuchawki (dla każdego członka grupy ) + powerbank + zestaw gadżetów Stop suszy! (torba, notes, ołówek, długopis, pendrive kropla, składana butelka)

§5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

1.   Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Konkursu, stronie www.stopsuszy.pl oraz profilu FB Wód Polskich.

2.   Decyzje Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane prace są wiążące i ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

3.   Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

4.   Nagrody wręczą regionalni przedstawiciele Organizatora. Lista regionalnych ośrodków stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

5.   Termin wręczenia nagród będzie ustalany indywidualnie ze zwycięzcami, ale nie później niż do 1 marca 2020 r.

6.   Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Laureaci niniejszego Konkursu zwolnieni są z opłaty podatku od nagrody.

§7. PRAWA AUTORSKIE

1.   Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące
lub uwidocznione na filmie i w prezentacji, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

2.   Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia
za rozpowszechnianie filmów na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania.

3.   Nadesłane na Konkurs pliki filmów przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2.   Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.   Zgłoszenie prac konkursowych do niniejszego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem,
że prace konkursowe złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku osób widniejących na fotografiach i filmach uzyskano zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku.

4.   Prace konkursowe zgłoszone do niniejszego Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

5.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych
nieprawdziwych informacji opartych na pracach konkursowych oraz oświadczeniach sporządzonych przez Uczestników.

6.   Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

7.   Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

8.   Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub   podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

9.   Prace konkursowe nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).

10.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to  na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

11.   Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (www.stopsuszy.pl).

12.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

13.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

14.   Wszelkie reklamacje pisemne z tytułu organizowanego Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.